Zásady Ochrany Osobních Údajů

Zásady Ochrany Osobních Údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“), vydané společností

 

D.E.E.D., a.s.

sídlem Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové, IČO: 26423766.

   zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

v oddílu B, vložce 2266,

( dále jen „Společnost“ ) .

Společnost jako správce osobních údajů, Vás informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část zásad vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@deed.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek (přímo emailem, kontaktním formulářem), můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) obchodní firma,
 3. c) adresa nebo sídlo společnosti,
 4. d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. e) telefonní číslo nebo
 6. f) e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

V případě dalšího jednání, event. založení smluvního vztahu můžete být požádáni o sdělení dalších určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti vedle údajů výše zmíněných. Těmito údaji mohou dále být zejména:

 1. g) číslo bankovního spojení,
 2. h) datum narození nebo rodné číslo,
 3. i) informace k pozemku, na kterém má být prováděna výstavba,
 4. j) údaje o financování a údaje potřebné k financování ceny.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, tedy v tomto případě zpracování nabídky na zhotovení výstavby nebo informaci k prodeji domu, v další fáze jsou údaje používány k uzavření smlouvy a event. zajištění financování výstavby, dále pro účely plnění našich povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo nebo smlouvy kupní, a to ve vztahu ke třetím osobám. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení, obchodní firmu a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení formou emailu, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@deed.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům či spolupracujícím subjektům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

–    externí účetní firmě;

–    subdodavatelům v rámci výstavby, zejména subjektům poskytujícím geodetické, projekční, stavební, kontrolní či jiné služby související s výstavbou;

–    orgánům státní správy při plnění smlouvy;

–    poskytovatelům zasilatelských či dopravních služeb;

–    poskytovateli či zprostředkovateli financování ceny (typicky banky);

–    externí advokátní kanceláři v rámci práv a povinností ze smlouvy.

Aktuální seznam konkrétních příjemců Vašich Osobních údajů si můžete vyžádat v sídle Společnosti. K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo EU/EHP, nedochází. Vaše osobní údaje také můžeme předávat obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska (tyto země dále společně jen jako „EU/EHP“), takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@deed.cz.

Dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), kde můžete podat stížnost.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo je k jeho mimosoudnímu řešení příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, internetová stránka:  adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů v rámci Společnosti je řešena v interní směrnici Společnosti stanovící základní pravidla zpracování osobních údajů a procesní postupy s tím spojené (včetně procesů pro zajištění realizace práv subjektu osobních údajů), která je jedním z organizačních opatření ochrany osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.

Společnost dále – na základě provedené analýzy současného stavu a posouzení souladu s GDPR (včetně kontroly stavu zabezpečení proti kybernetickým hrozbám) – zavedla technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, a to používáním vhodných technických a IT řešení, jako např. bezpečné uchovávání osobních údajů, stanovení zásad pro zajištění bezpečnosti informací, heslování koncových zařízení, používání firewallu a antivirových programů, pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření, aj.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

prohlédněte si inspirační katalog
Všechny dřevostavby lze jednoduše upravit dle vašich přání a požadavků
zobrazit inspirační katalog